loader image

Efekt ružových spomienok

Tento fenomén má za dôsledok, že minulosť súdime nepomerne optimistickejšie ako prítomnosť. Je úzko spojený s konceptom nostalgie.

Sklon preceňovať autoritu

Toto skreslenie vysvetľuje našu tendenciu považovať názory autority v oblasti za vplyvné a významné, preto sa častejšie riadime takýmto názorom. Práve preto farmaceutické firmy používajú v reklamách doktorov, pretože využívajú náš sklon prikloniť sa k názoru presvedčivej autority.

Vnútroskupinové skreslenie

Toto skreslenie popisuje tendenciu preferovať členov svojej skupiny oproti iným ľuďom, či už v hodnotení týchto ľudí alebo napríklad pri prijímaní do zamestnania .. príkladom môže byť napríklad tendencia mužov častejšie zamestnať mužov ako ženy.

Sklon k sebapotvrdzovaniu

Toto skreslenie vysvetľuje, prečo máme tendenciu vyhľadávať také interpretácie a informácie, ktoré sú v súlade s našimi názormi. Pamätáme si a vyhľadávame informácie selektívne a interpretujeme ich skreslene. Tento efekt je silnejší v prípade, ak už máme predom vytvorený názor a vieme, čo chceme zistiť alebo v prípadoch viery či otázok, ktoré implikujú naše emócie.

Davové skreslenie

Tento fenomén spôsobuje, že niektoré názory preberáme oveľa rýchlejšie, ak ich už prebrali ostatní. Inými slovami pokiaľ je nejaký názor populárny, máme tendenciu prevziať tento názor za svoj, aby sme boli súčasťou “víťazného tímu”. Toto skreslenie pomáha napríklad kandidátom a stranám vo voľbách.

Negatívny účinok

Tento efekt spôsobuje, že pri pociťovaní dvoch vecí rovnakej intenzity má na náš psychologický stav väčší účinok negatívna vec ako pozitívna alebo neutrálna skúsenosť. Negatívne veci si aj lepšie pamätáme. Ak dostaneme dvadsať komplimentov a jednu kritiku, tá kritická poznámka sa nám viac vryje do pamäte a ovplyvní našu náladu ako komplimenty.

Skreslenie nepriateľských médií

Tento efekt spôsobuje, že ak máme silné názory a postoje voči istej otázke, máme tendenciu posudzovať mediálne zobrazovanie tejto otázky ako predpojaté voči nášmu názoru alebo si myslieť, že médiá dávajú nepomerne väčší priestor protistrane. Predstavitelia politických strán majú často tendenciu obviňovať médiá, že preferujú iné strany a sú voči nim zaujaté.

Efekt nadradenosti obrazu

Obrázky a vizuálne zobrazenia sa ľahšie pamätajú ako slová a pomáhajú memorovať informáciu. Je to preto, že ľudská pamäť je veľmi citlivá na symboliku zobrazovania. Napriek tomu sa vedci ešte na význame tohto skreslenia nezhodujú.

Efekt humoru

Tento efekt spôsobuje, že ľudia si lepšie zapamätajú informáciu, ktorú považujú za vtipnú, zábavnú. Ak napríklad učiteľ vysvetľuje pri výučbe niektoré koncepty na zábavných historkách, pomáha študentom lepšie si zapamätať učivo.

Efekt spáča alebo zdrojová amnézia

Tento efekt popisuje neschopnosť pamätať si kde, kedy a ako sme získali nejakú informáciu, ale obsah samotnej informácie si pamätáme. Ten sa v pamäti drží, ale nie jej zdroj a ako sme k tomu prišli. Takto sa v pamäti držia aj rôzne fake news, prehnané čísla atď. a my k nim “zabudneme” byť kritickí, pretože sme zabudli, či je zdroj dôveryhodný.

Kognitívne skreslenia je spoločný termín pre skreslenia a predpojatosti vo vnímaní, pamäti, myslení a vytváraní úsudkov. Aj keď pôsobia na podvedomej úrovni, systematicky nám zasahujú do interpretácie informácií a ovplyvňujú naše vnímanie reality. Úplne sa od nich neoslobodíme, sú súčasťou nášho každodenného života. Sú užitočné v tom, že nám pomáhajú rýchlo spracovávať informácie, zbavovať sa nadbytku alebo zbytočných informácií, štruktúrujú naše vnímanie a pomáhajú nám rozhodovať sa. Musíme si ich byť ale vedomí a kriticky ich vyhodnocovať, ako a prečo sa na ich základe rozhodujeme a čo si pamätáme.

Kontaktujte nás